הלכה יומית

אמרו רבותינו, שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו במגפה בין פסח לחג השבועות. ומפני מה נענשו אלו הצדיקים שמתו? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. ובודאי שלא נהגו מנהג בזיון זה בזה, רק היתה עליהם טענה, שלפי דרגתם לא נהגו כבוד זה בזה. ונביא מעשה נורא בענין זה, שממחיש את הנהגתו של גדול הדור הגאון רבי משה פיינשטיין ז"ל,…

23.04.2021

הלכות פרשת זכור, תענית אסתר, קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, וסעודת פורים. ע"פ פסקי מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א. פרשת זכור א. בשבת שלפני הפורים מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בספר השני: "זכור את אשר עשה לך עמלק". והטעם, כדי להסמיך מעשה עמלק למעשה זרעו – המן. ב. קריאת פרשה זו היא מצות עשה מן התורה, ויש לכוון בקריאתה לצאת ידי חובת מצוות עשה מן התורה….

07.02.2018

דיני וענייני היום א. ט"ו בִּשְׁבָט הוא רֹאשׁ הַשָּׁנָה לָאִילָנוֹת לענין ערלה ולענין תרומות ומעשרות. אֵין אוֹמְרִים בּוֹ תַּחֲנוּן, כי שמחת האילן משפיעה על שמחת האדם – "כי האדם עץ השדה" (עיין שולחן ערוך קל"א ו'). ב. נחלקו הדעות אם אומרים תחנון במנחה שלפניו (עיין פר"ח) ונהגו לא לומר תחנון גם במנחה שלפניו (עיין משנה ברורה ס"ק לב וכף החיים ס"ק קא). ג. יש…

19.01.2018

סדר הברכות והדלקת החנוכייה, זמן ההדלקה, מקום הנחת נר חנוכה, והחייבים בהדלקת נרות חנוכה. על פי פסקי מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א. סדר הברכות וההדלקה א. קודם שידליק את נרות החנוכה בלילה הראשון יברך שלש ברכות: 1) אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה. 2) שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. 3) שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. ובשאר הלילות מברך את שתי הברכות הראשונות…

05.12.2017

כשרואים ברק מברכים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית"   כששומעים רעם מברכים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם"   כשרואים קשת מברכים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו" אגב מברכים רק פעם אחת ביום. (יום ביהדות זה….."ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד")…

10.10.2017

כיצד בונים סוכה? מה נחשב לסכך כשר ומה לא? מי חייב בסוכה ומתי? מיהו "המצטער" מישיבה בסוכה? מה עושים כשיושבים לאכול בסוכה ובדיוק מתחיל לרדת גשם? האם מותר לשטוף כלים בסוכה? האם מותר לעשן? קבלו את המדריך ההלכתי המקוצר לחג הסוכות ע"פ ילקוט יוסף   זריזים מקדימים למצוות, לכן מצווה גדולה להתחיל את בניית הסוכה מיד בצאת כיפור, כדי ללכת ממצווה אל מצווה ומחיל…

24.09.2017

הלכות סדר ראש השנה‎ עפ"י מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף שליט"א‎. ההלכות לקוחות מספר "אוצרות יוסף", בו מובאים לקוטים מספרי "תורת המועדים" לרב דוד יוסף שליט"א (בנו של מרן שליט"א, רבה של הר נוף וראש בית-המדרש יחוה-דעת) עפ"י הלכותיו והנהגותיו של מרן שליט"א. הערות שהוספנו מופיעות ב{סוגריים מסולסלות}.‎ הלכה א: דברים שנוהגים לאכול בלילות ראש השנה‎‎ נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה מיני…

18.09.2017

"המלכוני עליכם שאהיה למלך עליכם" ואומרת הגמרא הקדושה ובמה? בשופר! בחודש זה קמים ומשחררים את פניו של הקב"ה מי בחצות לילה ומי באשמורת הבוקר בתפילות ובתחנונים. " בן אדם מה לך נרדם קום קרא אל אלוקיך"  "רחץ וטהר ואל תאחר בטרם ימים פונים". אומרים רובותינו שלאחר שעלה משה פעם ראשונה להביא לוחות ראשונים חטאו עם ישראל בעגל הזהב, ובפעם השנייה כשעלה לקבל את הלוחות…

18.08.2017

מהי קדושתו המיוחדת של הכותל המערבי? אמרו רבותינו במדרש (שמות רבה פרשה ב): "מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש", ואמרו עוד:"הנה זה עומד אחר כתלינו, אחר כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם". ופירשו רבותינו במדרש איכה, שציוו אויבי ישראל להחריב את הכותל המערבי, וגזרו מן השמים שלא יחרב לעולם, מפני שהשכינה הקדושה שורה בצד מערב….

24.06.2017

זמני הצום והלכות תשעה באב החל במוצאי שבת לפי מנהגי כל העדות זמני צום תשעה באב שחל במוצאי שבת? מה עושים בסעודה מפסקת? איך עושים הבדלה? מי צריך לצום? מה מותר לעשות בצום ומה אסור? מתי סיום הצום? ריכוז כל הלכות תשעה באב זמני הצום שקיעת החמה ותחילת הצום: 19:31 צאת השבת: 20:05 חצות היום: 12:43 צאת הצום: 19:52 תענית נדחית א. תשעה באב…

12.08.2016

תרומה לעמותה

זמני שבת