IMG 20140217 223519 300x300 resized 245x220 1

ברוכים הבאים לאתר של ארגון עדות ביהוסף בראשותו של הרב יוסף חיים דויד.

הארגון הוקם במטרה לעזור ולתמוך במשפחות נזקקות. הארגון מחלק מדי חודש סלי מזון למשפחות נזקקות בכל רחבי הארץ. באתר ניתן ללמוד בהרחבה על הפעילויות הרבות שקיימות בארגון, כמו כן תוכלו לצפות בשיעורי תורה שמעביר הרב מידי שבוע, לקרוא מאמרים מרתקים, הלכות, פרשת השבוע ועוד. גלישה נעימה!
אמרו רבותינו, שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו במגפה בין פסח לחג השבועות. ומפני מה נענשו אלו הצדיקים שמתו? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. ובודאי שלא נהגו מנהג בזיון זה בזה, רק היתה עליהם טענה, שלפי דרגתם לא נהגו כבוד זה בזה. ונביא מעשה נורא בענין זה, שממחיש את הנהגתו של גדול הדור הגאון רבי משה פיינשטיין ז"ל,…
אומר ה"רוקח" שפרשת השבוע האחרונה "מצורע" מסיימת בפסוק: "ולאיש אשר ישכב עם טמאה" ופרשתנו מספרת על פטירת שני בני אהרון להגיד לך שכל מי ששוכב עם טמאה ( נידה) מסכן את בניו רחמנא ליצלן. אומר ה"חיד"א" הקדוש: רשום בפסוק "השוכן איתם בתוך טומאתם" התכוון לומר שה' נמצא עם עם ישראל גם בטומאה! אומנם הגמרא במסכת סוטה (דף ה' ע"מ ב') אומרת על בעל גאווה…
אל נבכי נשמתך… תשובה לשאלה מה כוונת שאלת הקב"ה את אדם הראשון אייכה? ראשית אחיי ורעיי נתנו כאן תשובות יפות ומגוונות וגם נכונות :"אשרי הקב"ה שאלו בניו". "ענה לו רבי שניאור זלמן מלאדי: "טעות בידך, לא זאת הייתה כוונתו של הקב"ה לשאול את אדם הראשון. שהרי בוודאי ידע הקב"ה את מקום מסתורו של אדם הראשון כמו שידע את כל צפונות שבחדרי ליבו. וגם כתיב: "היסתר…
    אומר ה"רוקח" שפרשת השבוע האחרונה "מצורע" מסיימת בפסוק: "ולאיש אשר ישכב עם טמאה" ופרשתנו מספרת על  פטירת שני בני אהרון להגיד לך שכל מי ששוכב עם טמאה ( נידה) מסכן את בניו רחמנא ליצלן.   אומר ה"חיד"א" הקדוש: רשום בפסוק "השוכן איתם בתוך טומאתם" התכוון לומר שה' נמצא עם עם ישראל גם בטומאה! אומנם הגמרא במסכת סוטה (דף ה' ע"מ ב')  אומרת…
אמרו רבותינו, שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו במגפה בין פסח לחג השבועות. ומפני מה נענשו אלו הצדיקים שמתו? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. ובודאי שלא נהגו מנהג בזיון זה בזה, רק היתה עליהם טענה, שלפי דרגתם לא נהגו כבוד זה בזה. ונביא מעשה נורא בענין זה, שממחיש את הנהגתו של גדול הדור הגאון רבי משה פיינשטיין ז"ל,…
"דבר אל בני ישראל לאמר, אשה כי תזריע וילדה זכר" (יב, ב). מדרש: "הדא הוא דכתיב, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, תן חלק לשבעה אלו שבעה ימי נדה, וגם לשמונה אלו שמונה ימי מילה, אמר הקב"ה, אם שמרת ימי נדה אני נותן לך בן ואתה מלו לשמונה".   ויש להקשות, שהיה לו לומר "שימול לשמונה", ומהו "ואתה מלו לשמונה".   ואפשר לבאר, בהקדים דברי…
bg 2

תרומה לעמותה

bg 2

זמני שבת

bg 1
bg 3