פרשת מקץ

בפרשת השבוע שלנו מסופר על יוסף הצדיק שעולה לגדולה בארץ מצריים, אחרי שפתר את חלומותיו של פרעה משנה את שמו לצפנת פענח אומר על כך רש"י "מגלה הצפנים":
שואל על כך ה"שפת אמת" – אם כך היו צריכים לקרוא ליוסף פענח צפנת אלא אומר מכוון שהיה תמיד מצפין (צפנת) עצמו זכה לפענח זכה שיפענח את חלום פרעה ושאר החלומות. עוד אומר הפסוק: " ויהיה מקץ שנתיים ימים" ומסבירים על פי הדרש אומרת הגמרא במסכת שבת (דף לב' עמ' א') שכשהאדם נפטר שואלים אותו כמה שאלות וביניהן: "נשאת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ציפית לישועה?!" וזה מה שאומר הקב"ה "ויהיה מקץ" – שכשמגיע הקץ של האדם שזהו יום המיתה שואלים אותו 3 שאלות ר"ת מקץ:

[su_spacer]
"מ" משא ומתן באמונה
"ק" קבעת עיתים לתורה?
"ץ" ציפית לישועה?

[su_spacer]
בנוסף לפני שיוסף הולך לפרעה אומר הכתוב שבאים לקחת אותו: " וירצהו מן הבור וייגלח וייחלף שמלתיו" אומר רש"י -מפני כבוד מלכים והמפרשים שואלים: "וכי רק מפני כבוד מלכים צריך להתגלח ולהתרחץ?" הרי יוסף היה שם 12 שנים!!! אלא אומרת הגמרא בראש השנה (דף יא' עמ' א') שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים והרי זהו יום טוב איך התגלח? מפני כבוד מלכות מותר ע"י גוי כמו שפסק הש"ך ביורה דעה סימן קצח' ועוד תירוץ מפני פיקוח נפש שבא למלך כמו שאומר הפסוק במגילת אסתר :" אין לבוא אל המלך בלבוש שק" !!!

[su_spacer]
בברכת חג שמח ושבת שלום

תרומה לעמותה

זמני שבת