פרשת ויצא

בפרשת השבוע שלנו מסופר על יעקב אבינו שהולך להקים את ביתו ואת עם ישראל. יצחק אביו מצווה אותו ללכת לישא אישה אך הוא לפני שמגיע לבית לבן הולך ללמוד תורה בישיבה של שם ועבר 14 שנה, נשאלת השאלה: מדוע יעקב לא קיים את ציווי אביו בהקדם ללכת לישא אישה ובמקום זאת הלך ללמוד תורה 14 שנה?!
בתשובה לכך מביא המהר"י אסאד שיש גמרא מסכת קידושין (דף כט' עמוד ב') נחלקו שם מה עדיף קודם? לישא אישה או ללמוד תורה? ואומרת הגמרא: אין סתירה! ומסבירים זאת ה"תוספות": בני ישראל עשירים היו ויש להם ממון רב לכן יכולים לישא אישה קודם לימוד התורה אבל בני בבל העניים קודם למדו תורה ואח"כ נשאו אישה.
כשיעקב יצא לדרכו היה לו ממון רב ותכנן ללכת לבית לבן ואז הגיע אליפז בשליחותו של עשיו ורצה להרוג את יעקב ויעקב אמר לו קח את ממוני כי יידע שעני חשוב כמת ואז יעקב נהיה עני ואז הלך ללמוד תורה כי כבר היה ללא ממון ואז הלך לישא אישה!
בנוסף בפרשה אנו רואים איך יעקב בונה את עם ישראל וכשלקח יעקב את לאה אחרי שלבן החליף אותה במקום רחל ועבד בעבורה 7 שנים נוספות באמונה וביטחון בה', מלכתחילה יעקב לא רצה לקחת את לאה לאישה מדוע?! הרי רש"י מפרש לנו שהיא הייתה צדיקה כמו שכתוב: "ועייני לאה רכות מבכי" – שאמרו 2 בנים ליצחק ו2 בנות ללבן הגדולה (לאה) לגדול (עשיו) והקטנה (רחל) לקטן (יעקב) ולאה התפללה כלכך הרבה שלא תיפול ביידיו של עשיו הרשע עד שכתוב במפורש שנשרו ריסיה של לאה מרוב בכיה בתפילות ותחנונים לה' ("ועייני לאה רכות מבכי") וכאן אנו רואים שבאמת לאה הייתה צדיקה שה' אפילו קיבל את תפילתה. אז מדוע יעקב לא רצה לישא אותה לו לאישה?! מתרץ המפענח רזא- שיעקב אומר לקחתי לעשיו את הבכורה והברכות לכן לא רצה "להסתבך" עם עשיו שוב ע"י כך שייקח לו גם את לאה ולכן לא רצה להינשא לה!
אחרי שלבן מחליף את רחל ביתו הקטנה בלאה יעקב פונה אליו ושואל אותו: "למה רמיתני?!" ועונה לו לבן: "לא ייעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" אומר הבית הלוי- אמר לבן ליעקב אצלנו אין כזה דבר להחליף בכורה כמו שאתה עשית! מי שבכור בכור ומי שצעיר צעיר, והרשע הזה לבן הארמי אותיות רמאי עוד מעז להטיף מוסר ליעקב ולא מכבדו כראוי לו!
שנזכה תמיד למידת היושר והביטחון בה'

תרומה לעמותה

זמני שבת