חודש הסליחות והרחמים

"המלכוני עליכם שאהיה למלך עליכם" ואומרת הגמרא הקדושה ובמה?
בשופר! בחודש זה קמים ומשחררים את פניו של הקב"ה מי בחצות לילה ומי באשמורת הבוקר בתפילות ובתחנונים. " בן אדם מה לך נרדם קום קרא אל אלוקיך"  "רחץ וטהר ואל תאחר בטרם ימים פונים".
אומרים רובותינו שלאחר שעלה משה פעם ראשונה להביא לוחות ראשונים חטאו עם ישראל בעגל הזהב, ובפעם השנייה כשעלה לקבל את הלוחות הנוספים ציווה על עם ישראל מ א' אלול עד יום הכיפורים בדיוק 40 יום לתקוע בשופר על מנת שלא ישלוט בהם יצר הרע הוא השטן וידיח אותם שוב. וביום הכיפורים ירד משה עם לוחות הברית.
לאחר ששנה שלמה יהודי היה עסוק בנגעי ופגעי הזמן והיה כפוף לחומריות ולשלטונים כמו החומריות או סמכותיות של מנהלים ומפקדים וכו' נחלשה אצלו הדבקות בה' יתברך  כאשר נראה לאדם שהכל דרך הטבע מולבש "ועולם כמנהגו נוהג" כאשר כתוב: "ארור הגבר אשר יבטח באדם וברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" לכן כדי לקבל את מלכותו יתברך לאחר שהאדם כולו מלא ב"חומריות" ובהנהגת הטבע ההפך המוחלט לאלוקות עליו לנקות את עצמו ולהתחבר לאלוקות ע"י שבירת גופו ותאוותיו ויצריו על ידי קול השופר כמאמר הנקרא: "היתקע שופר בעיר והעם לא ייחרדו", אך לשנות הרגל ולתפוס בהרגל הטוב צריך האדם לפחות 40 יום, כמו 40 יום ו 40 לילה שעלה משה לקבל את התורה  ולפני יום הכיפורים מ א' אלול עד יום הכיפורים בדיוק 40 יום כדי לקבל את אור ההשפעה האלוקית!    "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"

תרומה לעמותה

זמני שבת