פרשת ויקהל פקודי

אומר אור החיים אחרי חטא העגל צריך לתקן תרי"ג מצוות שיתקנו את חטא העגל כי ע"י חטא העגל פגמו בכל התורה לכן ציווה הקב"ה על שמירת השבת שאמרו בגמרא: " כל השומר שבת אחת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו" לכן באה שבת שע"י השבת ימחלו לאדם את העוונות ויותקנו עוונותיו.
אומר עוד אור החיים שמשה הקהיל את עם ישראל אבל לא ביחד גברים לחוד ונשים לחוד שנאמר ויקהל את כל עדת בני ישראל בנים לבד ונשים לבד.
בפרשת פיקודי רשום : " אלו פיקודי המשכן , משכן העדות אשר פוקד על פי משה " ע"פ רמז מבארים "פקוד" זה מלשון "חסר" כמו לא נפקד ( נחסר) ממנו איש.
משכן העדות אשר פוקד בית המקדש נחסר ונחרב למה?? על פי משה בגלל שמשה לא השתמש בפה אלה הכה בסלע אם היה מדבר עם הסלע בכדי שיצאו המים כמו שציווה אותו הקב"ה כשהם ישראל התלוננו שאין להם מה לשתות לא היה נחרב בית המקדש.
שנזכה לגאולה שלמה בקרוב ובניין בית המקדש השלישי אמן!

תרומה לעמותה

זמני שבת