הלכות חנוכה

סדר הברכות והדלקת החנוכייה, זמן ההדלקה, מקום הנחת נר חנוכה, והחייבים בהדלקת נרות חנוכה. על פי פסקי מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א.

סדר הברכות וההדלקה

א. קודם שידליק את נרות החנוכה בלילה הראשון יברך שלש ברכותמרן עובדיה יוסף:
1) אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה. 2) שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. 3) שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. ובשאר הלילות מברך את שתי הברכות הראשונות בלבד.

 

ב. לאחר שבירך והדליק נר אחד, אע"פ שעדיין לא הדליק את שאר הנרות, אומר את הנוסח של "הנרות הללו אנו מדליקים וכו", ואח"כ "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (כמו שמופיע בסידורים).

 

ג. בלילה הראשון מדליקים נר אחד, ומכאן ואילך מוסיפים נר אחד לכל לילה, עד שבלילה האחרון מדליקים שמונה נרות. ואפילו בני הבית מרובים אין מדליקים יותר.

 

ד. מניח את נרות החנוכה בצד ימין של החנוכיה. וסדר ההדלקה כך: ביום הראשון ידליק את הנר הקיצוני מימין ואח"כ את נר השמש. ומיום השני ואילך ידליק את הנר הנוסף (הנר היותר שמאלי) תחלה, ואח"כ ידליק הנר שהודלק אתמול, ולבסוף ידליק את השמש. נמצא שסדר ההדלקה משמאל לימין (כסדר כתיבת אנגלית וצרפתית).

 

ה. כל השמנים והפתילות כשרים להדלקת נרות חנוכה. אמנם, מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית מפני שבו נעשה הנס. וכן מצווה מן המובחר לעשות הפתילה מצמר גפן.

 

ו. "פתיל צף" כשר לכתחלה להדלקת נר חנוכה.

 

זמן ההדלקה 

א. זמן הדלקת נרות החנוכה הוא בצאת הכוכבים, שהוא כרבע שעה לאחר שקיעת החמה (בשעה 17:00). ומי שלא הדליק בתחילת הלילה, יכול להדליק עם ברכה עד הבוקר.

 

ב. מי שהגיע לביתו בשעה מאוחרת וכל בני הבית נרדמו, אם יכול להעיר אחד או שניים מבני הבית, כדי שישמעו ממנו ברכת "להדליק נר חנוכה" הנה מה טוב, ואם לאו יברך וידליק את נרות החנוכה גם כשנמצא לבדו.

 

ג. קודם יתפלל תפלת ערבית ואחר כך ידליק נרות חנוכה. וצריך שהנרות ידלקו לפחות חצי שעה.

 

ד. בערב שבת, מאחר ואסור להדליק בצאת הכוכבים, יקדים להדליק לפחות רבע שעה לפני השקיעה (בשעה 16:20). ויש להיזהר בערב שבת להניח נרות יותר גדולות מנרות שאר הימים, שימשיכו לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים בליל שבת (עד שעה 17:30).

 

ה. בערב שבת – נכון להתפלל תפלת מנחה קודם הדלקת נרות חנוכה. וצריך להדליק בתחילה נרות חנוכה ולאחר מכן תדליק האישה נרות שבת.

 

ו. זמן ההדלקה במוצאי שבת – לאחר צאת השבת. והנוהגים כשיטת רבינו תם, גם במוצאי שבת חנוכה ידליקו בזמן צאת השבת כשיטת ר"ת.

 

ז. במוצאי שבת: בבית יקדים לעשות הבדלה לפני הדלקת נרות החנוכה, אבלבבית הכנסת מקדימים להדליק נרות חנוכה לפני ההבדלה.

 

מקום הנחת נר החנוכה

א. כאשר פתח הדירה פונה ישירות לרחוב, מצווה להניח את נרות החנוכה בפתח הדירה מבחוץ. ואם יש לו חצר ופתח החצר פונה לרחוב, יניח החנוכיה בפתח החצר.

 

ב. המדליק בפתח דירתו או חצרו, מניח החנוכייה צמוד לפתח ומצד שמאל של הנכנס לדירה. כדי שתהיה המזוזה מצד ימין ונרות חנוכה מצד שמאל, וכשהוא נכנס ויוצא הרי הוא מוקף במצוות.

 

ג. כאשר פתח הדירה פונה לחדר מדרגות, יניח החנוכיה בחלון או במרפסת הפונה לרשות הרבים, כדי לפרסם הנס.

 

ד. אולם הגר בקומה גבוהה כל כך שחלונו גבוה 9.60 מטר מהרחוב, יניח הנרות בפתח הדירה מבפנים. ואם רוצה יכול להניחה על החלון או על שולחנו, ופרסום הנס הוא לבני הבית.

 

החייבים בנרות חנוכה

א. אדם נשוי שנאלץ להיעדר מביתו, כגון: חייל המשרת במילואים וכדומה, אשתו תדליק ותברך בביתם והוא יוצא ידי חובה.

 

ב. בחורים רווקים השוהים בפנימייה של הישיבה, או חיילים רווקים המשרתים בצבא, יוצאים ידי חובת נרות חנוכה בהדלקת הוריהם. אבל מי שאין מי שידליק עבורו – חייב להדליק בעצמו.

 

ג. זוג נשוי המתארח אצל הורי החתן או הכלה בשבת חנוכה, אינם צריכים להדליק נרות חנוכה בפני עצמם, אלא יוצאים בהדלקת הנרות של המארח, ואינם צריכים להשתתף בהוצאות נרות החנוכה של המארח. ובמוצאי שבת, מאחר והם שבים לביתם בעוד לילה – עליהם להדליק כשיגיעו לביתם.

 

ד. נהגו להדליק בברכה בבתי כנסיות ובמסיבות חנוכה הנערכות בלילות חנוכה, משום פרסום הנס. אבל אין להדליק בחנויות וכדומה, והמברך שם ברכתו היא ברכה לבטלה.

תרומה לעמותה

זמני שבת