האם יש מצווה להחזיר את גרושתו

שאלה:

שלום! מה גודל המצווה למחזיר גרושתו ואיפה זה כתוב תודה!

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

שלא יחזיר המגרש גרושתו אחר שנשאת:

שנמנענו מלהחזיר האישה אחר שגירשנוה ונשאת לאחר, ודווקא נשאת או נתארסה, אבל זנתה אחר שגרשה מותר להחזירה, ועל זה נאמר [דברים כ"ד, ד'], לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, וזה ידבר אחר שנשאת לאחר כמו שאמר תחלה והלכה והייתה לאיש אחר, דאילו קודם שתינשא מותר להחזירה, וגם ראוי לעשות כן אם אינה רשעה:

חינוך תק"פ

חידושי הריטב"א מסכת מכות דף טז עמוד א:

והא דאמרינן הכא על דעת רבים. פירש רש"י ז"ל כגון שהדיר על דעת רבים לפי שמצא בה עון, וא"ת אם מצא בה עון היכי אמרינן לקמן במסקנא דלדבר מצוה יש לו הפרה אדרבה עבירה היא להתירו, ויש לומר כי מתחילה אדרה לפי שמצא בה דבר ערוה לפי דעתו ולכך גירשה ולאחר כך נמצא שלא היה (ל)השם רע אמת ויש מצוה להחזירה ולהתירה.

הגהת ר"ש ויטאל על שו"ת רדב"ז מכתב יד – או"ח, יו"ד (חלק ח) סימן קנג ד"ה ואני שמעתי:

אמר הצעיר שמואל המעתיק השאלה,…… ובעיני כי אין מצוה גדולה ממנה, ובפרט אם היא אשתו הראשונה, או אם יש (לה) [לו] בנים ממנה.

ועוד מקורות רבים לעניין זה.

שאלת רב

יש לך שאלה לרב יח"ד?

השאר את שאלתך כאן:

* שאלות יתפרסמו באתר בעילום שם

שאל שאלה

תרומה לעמותה

זמני שבת