פרשת ואתחנן

 

בפרשת השבוע שלנו מסופר על משה רבינו שמבציר ומרבה להתפלל לקב"ה שיאפשר לו להיכנס לארץ ישראל וה' עונה לו "רב לך אל תוסיף עוד"! אומר ה"אסיפת כהן" משה רבינו דימה עצמו ל"עבד עברי" שאומר אהבתי את אדוני את אשתי ואת הבני ולא אצא חופשי, כך משה רבינו לא רוצה לצאת מהעולם בלי ארץ ישראל, עונה לו הקב"ה "אל תוסף דבר אלי" מה התכוון הקב"ה לומר באלה הדברים למשה רבינו? אומרת הגמרא במסכת קידושין (דף כב' עמ' א' ) שהעבד צריך להגיד פעמיים שרוצה לצאת לחופשי (ולומדים זאת מהפסוק "ואם אמור יאמר") לכן משה טען אהבתי את אדוני וענה לו הקב"ה אל תוסף! מכוון שאם משה רבנו יאמר פעם נוספת הקב"ה יהיה חייב להכניסו לארץ ישראל
ולבסוף משה רבינו לא נכנס לארץ הקודש.

 

אומר ר'יונתן אייבישיץ שאומר משה "ויתעבר ה' בי למענכם" ידוע שכל מעשי ידי משה לא בטלים אם משה היה נכנס לארץ ובונה את בית המקדש הוא היה נשאר לנצח וכשבני ישראל היו חוטאים לא היה לקב"ה כביכול במה לכלות את זעמו לכן אמר משה "ויתעבר (מלשון עברה וכעס) ה' בי למענכם" – שבגללכם לא אכנס לארץ ישראל.
ולבסוף מביא ה"דגל מחנה אפרים" על הפסוק "ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם היום" שבקריאת שמע יש רמ"ה תיבות וכשמוסיפים "ה' אלוהים אמת" יוצא רמ"ח כנגד רמ"ח איברי האדם ואיברי השכינה
וכאשר אתה מצרף ל"ה' אלוהיכם" את המילה "אמת" אז יוצא ש"חיים כולכם היום" כי יש חיות ברמ"ח איברים!!!

 

שנזכה תמיד לעבוד את ה' ולעשות נחת רוח ליוצרנו אמן בברכת שבת שלום ומבורכת לכל עם ישראל!

תרומה לעמותה

זמני שבת