פרשת בחוקותי

"אם בחקתי תלכו" אומר רש"י שתהיו עמלים בתורה. יש לתורה כמה אופנים לקרוא לה לדוגמא: חוקים ,עדות, משפטים, אורחות וכו'.
אך דוד המלך בחר ברוב הפעמים במילה "חוקה" לומר לך שחוקה מלשון חקיקה שהתורה תהיה חקוקה בך אם כותבים משהו אפשר למחוק אם זה תבליט אפשר לשייף אבל שזה חקוק זה נשאר קיים לעד!

 
בפרשה מסופר על מעשר בהמה אומר רש"י סופרים 9 בהמות וב10 נותנים מכה וצובעים באדום ( סיקרה) שואל הרבי מאוסטרוביצה למה דווקא את העשירי  הקדוש בקדושת מעשר בהמה אותו מכים?!
רצה לרמוז לך שדווקא ה' מכה ונותן ייסורים לקדושים ביותר בכדי לכפר להם  שכשיבואו לעולם הבא יהיו נקיים לא כמו הרשעים שה' נותן להם פה את שכרם ובעולם הבא את עונשם.

 
שנזכה להיות מהקדושים ושהתורה תהיה חקוקה בתוכנו לעד אמן!

 
בברכת שבת שלום

תרומה לעמותה

זמני שבת