פרשת אמור

אומר הפסוק: "ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם לנפש לא ייטמא בעמיו" שואל על כך הבן איש חי למה כפל אמור ואמרת?!
ומתרץ- שאחרי שנחרב  בית המקדש נשארו לכהנים 2 מצוות  שהם ברכת כהנים שכולנו מכירים ומצווה נוספת לא להטמאות וזה רמוז במילה "אמור" הכוונה שיגידו בפה ברכת כהנים ו"אמרת אליהם" לנפש לא ייטמא!
כתוב בפסוק: " וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם"
יש להבין קצירה הכוונה הקציר של האדם אבל אח"כ רשום "קצירכם" – קציר שלכם !
אז נשאלת השאלה למי בעצם שייך הקציר?! ומתרצים- שאתה האדם צריך לראות את הרכוש שלך כאילו הוא של אחרים (זה קצירכם אבל שייראה לך כקצירה).

 
ולסיום אומר הפסוק: "והוא אישה בבתוליה ייקח" אומר בעל הטורים "והוא" בגימטריה 18 וזהו רמז למשנה באבות שאומרת בן 18 לחופה.

 
אומר החיד"א הקדוש : אישה בבתוליה ייקח סופי תיבות גם 18
ורבי חיים פלאג'י כותב :" בבתוליה ייקח" ראשי תיבות יב' שנה ויב' חודשים – נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אישתו אשא לקח!!!

 
בברכת שבת שלום ומבורך אמן!

תרומה לעמותה

זמני שבת