פרד"ס של רעיונות: פרשת שמות

הילד האילם שדיבר | על מה קיבל פרעה מכות | הפרצוף שגרם דחייה למצרים | יהודי מנותק מתקשה להאמין. תחבר אותו! | הדרכה ללימוד תורת הנסתר
[su_spacer]

הכניסה לפרד"ס: "מי שם פה לאדם" (ד, יא).

ילד אילם הובא על ידי אביו לצדיק רבי מנשה צבי מסאווראן, ושאלתו בפיו: מדוע ככה עשה לו ה´ שהילד נולד אילם ואינו יכול להוציא הגה מפיו.

הניח הצדיק את ידו על כתפו של הילד ושאלו בקול רם לאוזני הנוכחים: "אמור נא לי, לו יכולת לדבר, מה היית אומר?"

להפתעת כולם פתח הילד את פיו ובקול ברור ענה: "הייתי הולך להלשין על יהודים אצל הגויים!"… וחזר לשתיקתו.

הבינו כל הנוכחים שלעיתים הקב"ה "לא שם פה לאדם" על מנת למנוע ממנו שימוש לא ראוי.
[su_spacer]

פשט: "נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לה´ אלוקינו" (ה, ג)

מקשה רבינו יצחק אברברנאל, מדוע ביקש משה רבינו מפרעה רק שלושה ימים כשבאמת היה בדעתו להוציא את עם ישראל לצמיתות?

אלא שהקב"ה אינו מעמיד אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו, ומכיוון שגלוי היה לפניו יתברך שאם יתבקש פרעה לשחרר את עם ישראל לצמיתות לא היה יכול להסכים לכך, אמר אלוקים למשה שיבקש ממנו רק שחרור זמני לשלושה ימים לצורך פולחן דתי. משסירב פרעה גם לבקשה קטנה מעין זו, נענש בכל תוקפן וחומרתן של עשרת המכות.
[su_spacer]

רמז: "ויקוצו מפני בני ישראל" (א, יב)

הסביר האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויזניץ בדרך רמז, שמה שגרם למצרים לקוץ ולהרגיש דחייה היה דווקא "פני" בני ישראל. קלסתר הפנים היהודי עוטר הזקן והפאות עמד בעיניהם כקוץ ממאיר ואת זה לא יכלו לסבול.
[su_spacer]

דרש: "והן לא יאמינו לי" (ד, א)

רבי יעקב אבוחצירא – שהשבוע יחול יום פטירתו – מסביר שמשה רבינו טען בפני הקב"ה: אתה מצווה אותי לומר לעם ישראל שהגיע זמן גאולתם. אבל הרי שקועים הם במ"ט שערי טומאה של מצרים, איך ניתן לצפות שהם יאמינו שהגיע הקץ לשעבוד הנורא ולהתחלת עידן חדש של רוחניות?

ענה לו הקב"ה, אתה צודק, אבל תדע לך שהם בסך הכל מושפעים מהמצרים. אם נוציא אותם ממצרים, ננתק אותם לזמן קצר מהקשר עם המצרים (בעשרת המכות), תכף תראה איך הם חוזרים לרוחניותם ומדרגתם.

כהוכחה לכך נתן לו ה´ שלושה סימנים: משה השליך את מטהו ארצה והוא הפך לנחש; הכניס את ידו לחיקו וכשהוציאה – הפכה היד מצורעת כשלג; לקח מים מן היאור וכששפכם ליבשה נהיו לדם. המכנה המשותף לשלושת אותות אלו, הוא הוצאתם מן המסגרת ומן השימוש הרגיל שלהם.

כך – סיים רבי יעקב – ניצלו בני ישראל מגלות מצרים, על ידי ניתוקם מהמצב הזמני וחיבורם מחדש לדרגתם הרוחנית. וכך בדיוק יהיה לעתיד לבוא, כשאנו נחליט להתנתק מחטאינו ומהרגלינו הרעים, מיד תגיע גאולתנו הנצחית!
[su_spacer]

סוד: "ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים" (ג, ו)

אנשים רבים נמשכים לעסוק בתורת הסוד, רבי משה בן מיימון – הרמב"ם (שהשבוע יחול יום ההילולא שלו) מסביר בפסוק שלפנינו הדרכה קצרה והכרחית לניגשים ללימוד זה: דבר ראשון הוא נוקט כדבר פשוט שאסור לאדם להעמיק בתורת הנסתר (לא מדובר כאן על גריסת זוהר וכיו"ב) אם לא למד היטב את תורת הנגלה.

ברם, גם לאחר שהעמיק האדם בתורת הנגלה, תיקן חלק ממדותיו והחל ללמוד תורת הנסתר, ראוי לו שיעשה זאת לאט לאט, בבושה ובהכנעה גדולה, שהרי משה רבינו כשזכה לנבואה מיד כתוב בו "ויסתר משה פניו כי ירא מהביט (בבת אחת היישר) אל האלוקים".

תרומה לעמותה

זמני שבת