מכת ארבה

"וכיסה הארבה את עין הארץ.."
מכת הארבה מדברת מעניין האמונה הקדושה ומכה זו כאמור כנגד יצחק אבינו ע"ה, רבותינו דרשו ארבה-בגימטריה 208 בדיוק כמו יצחק, ובחינת האמונה היא הארץ,שנאמר בנביא ישעיה "המתברך בארץ מתברך באמן..", וכי במה אפשר להתברך בארץ? תשובה-באמונה שקדושת ארץ ישראל סגולתה לאמונה אמן מלשון אמונה ועל זה אמר דוד המלך: "שכן ארץ, ורעה אמונה", כאשר אדם שוכן בקדושת עפרה של ארץ ישראל זוכה לאמונה כי כתוב: "שאו מרום עינכם וראו מי ברא אלה..", מי+אלה=אלהים, והיות וכתוב "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה…", הסתכלותו של ה' יתברך על הארץ משרה אמונה, ולכן מי ששכן לארץ ומתבונן בקדושתה ודאי שיזכה לאמונה.
על יצחק אבינו כתוב שכהו עיניו בגלל העקידה וזה הסוד של כיסוי עין הארץ על ידי הארבה-גימ' יצחק, ועין הארץ היא השמש של מצרים עבודת האלילות במזלות וזכות יצחק במכה זו עמדה לישראל כדי שיראו את אור האמונה הקדושה חותם ומברך שנזכה כולנו לאמונה שלמה ולקדושת אדמת ארץ הקודש וקיבוץ גלויות בסוד: "וקבצנו מארבע כנפות הארץ…", "מ-קבץ נ-דחי ע-מו י-שראל" ראשי תיבות נעמי שהיא בחינת ארץ ישראל- "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" חיזקו ואימצו!

להצלחת הרב יחד חדאד

תרומה לעמותה

זמני שבת