לימוד פוסקים

 

ע"י לימוד הפוסקים היינו לימוד שולחן ערוך, לדעת את האסור ואת המותר והעצות והדרכות שבספרי צדיקים אמיתיים, זוכים להתחזק באמונה שלמה ובקיום המצוות, מבטלים המחלוקת בשורשו וע"י זה נתבטל המחלוקת למטה עד שנתבטל המחלוקת של יצר הרע שבליבו שהם הקושיות והכפירות ובלבולי אמונה שעולים על ליבו, שעל ידם נחלק ליבו מהשם יתברך ואינו יכול להתפלל כראוי.

 

ללמוד גמרא ופירוש רש"י ותוספות:

א. לימוד הגמרא ורש" ותוספות חיוב כמו הנחת תפילין(מובא בשם החיד"א הקדוש בברכי יוסף יורה דעה סימן רמ"ו,ד').

ב. לימוד מסכת ברכות עניין גדול, מסכת שבת עניין מפואר, מסכת כתובות כולל כל התלמוד, מסכת חולין, עבודה זרה,נידה, כלל גדול (בשם הברכי יוסף רמ"ו, ו').

רבי נחמן מברסלב זצ"ל אומר: "שבעת שהעולם מכינים עצמם להתפלל בבוקר, בעת שמתחילים להתקבץ עד שמתחילים להתפלל באותה השעה הוא לומד ארבעה דפים של פוסק" (שיחות הר"ן אותו ע"ו).

כי עיקר מניעות התפילה שאינו מתפלל כראוי הוא רק מחמת שאין האמונה בשלמות.
כי אם באמת היה האדם יודע ומאמין בלב שלם ש"מלא הארץ כבודו", והקדוש ברוך הוא עומד עליו ומאזין ומקשיב לכל דבור ודבור של התפילה, בודאי היה מתפלל בהתלהבות גדולה והיה מדקדק מאוד לכון דבריו.
רק מחמת שאין חזק כל כך ואין התפילה חשובה אצלו כראוי ואינו מדקדק כל כך. וכל זה נמשך ממחלוקות יצר הרע שבלב.

על כן התיקון לזה – לימוד הפוסקים וכן צריך ללמוד הלכות ועצות למעשה מספרי צדיקים שעל ידי זה נמשך שלום ונתבטל מחלוקות היצר הרע שבלב ואזי אין ליבו חלוק מהשם יתברך ואז יוכל לעבוד את ה' בכל לבבו – בשני יצרין, ונפתחין לו שערי השכל, שיודעלהשיב על אפיקורסות שבליבו וזוכה להתפלל כראוי בכל לבבו באמת (ל"ע ת"ת).

בברכה, הרב יחד חדאד שליט"א.

תרומה לעמותה

זמני שבת