כוחה של השבת

ילמדנו רבינו מן הפרשה…-"כוחו של יום השבת". הרב יחד עם אושר סיידא
כתוב בפרשה:"וביום השבת..עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה".כמה פלאית השבת קודש אשר ברא אותה הבורא יתברך,לשמש לעדות על מעשי בראשית,אשר כמה ברואים טבעיים שובתים ביום הזה,להורות על אמיתות הבורא יתברך ששבת ביום הזה ככתוב:"וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה",והנה מנפלאות הבריאה השובתות בשבת-
א. נהר הסמבטיון- כתוב בספר התגין,שנהר הסמבטיון שובת בשבת,בכל ימות החול מעיינו נובע ומוציא ופוחט בתוקפו אבנים גדולות. ובשבת נח המעיין ואין האבנים הולכות מן הנהר.
ב. החול של נהר הסמבטיון- באגרות המיוחסות לרמב"ם,"וכבר הביאו בימי הצדיק הנגיד אבי אבא ז"ל צלוחית אחת מהחול הזה (מנהר הסמבטיון)והיה החול 'מסבב' כל ששת ימי המעשה ונח בשביעי,והדברים אמיתיים. זרק את החול באוויר והשמיע קולות משונים.
תכונת נהר הסמבטיון שחול הנהר לכל מקום שיקחוהו ישאר בתכונותיו הנפלאות ויגעש וירעש כל השבוע.וביום השישי בין השמשות ינוח מרעשו.(בספר יפה תואר מובא-"וכבר שמענו שהובא מעט מהחול ההוא בעששית והיה מתנדנד כל ששת ימי השבוע,ובשבת היה נח).
סיפור נפלא בעניין זה בדור 'האנוסים', דור שכפתה הכנסייה הנוצרית על היהודים להתנצר ולהמיר דתם רחמנא ליצלן- מספרים כאשר ביקר רבי מנשה בן ישראל זצ"ל בעיר ליסבונא שבפורטוגל, ראה שם כושי,שהיה לו כלי זכוכית מלא מאותו החול של הסמבטיון, והיה הולך בכל ערב שבת בכניסת השבת לרחוב שנקרא רוו נאווא – רחוב שבו התגוררו היהודים האנוסים שהתנהגו למראית עין כנוצרים,והיה קורא להם ומראה להם את כלי הזכוכית עם החול ואומר להם סגרו את החנויות כי בא העת לקבל השבת… (על ידי שהחול היה נרגע ולא גועש סימן שנכנסה השבת).
מספרים בשם השר רבי מאיר הרופא,שראה את אותו כושי עומד עם הכלי זכוכית ליד בית התפילה של הישמעאלים ועבר שם השופט הגוי ושאל אותו על דבר החול והכושי ענה לו כי זה החול מהסמבטיון וביום השבת אינו גועש כמו בששת ימי המעשה ואותו שופט גוי גער בו באומרו:"עשית שלא כהוגן,כי זהו חיזוק ליום השבת של היהודים(מובא בספר מקוה ישראל).
ג. נהר השאבתיקא – כשנסע טיטוס במקומות הקרויים ערקא ואופנא ראה נהר נפלא שעם היות מימיו כבירים ושוטפים בחוזק,הוא נח בזעפו ביום השביעי עד שמתרוקן ורואין בו תהום ריק מבלי מים, ועל כן כינו את הנהר ההוא בשם 'שאבתיקא', על ששובת ביום שבת קודש(מביא בשם המגדל עוז,בית מידות).
ד. האילן במערת רשב"י הקדוש-במדרש תלפיות בשם מהר"ם גלאנטי, ערך חרוב מובא קבלה איש מפי איש עד הרשב"ם הקדוש, שאילן החרובים נהפך בכל ערב שבת לאילן תמרים.
ה.באר השובתת – מובא בספר ר' פתחיה פרק י': "בעכו ישנם יהודים ויש שם מעיין נובע ששת הימים ובשבת אפילו טיפה אחת לא נמצאה בו,ועוד אחד משרי הגויים השר רוברטו בחזרתו מארץ הצבי לאירופה רושם: "באר אחת עמוקה מאוד,שמוציאים ממנה מים בכח כמה שוורים חזקים המושכים בחבל וביום השביעי שוורים אלו שובתים, ואין בכח האדם להניעם ממקומם ביום ההוא(יום השבת).מה רבו מעשיך ה'.
ו. דג השובת – ישנו דג,שכל ערב שבת בען השמשות אינו שט בים,אבל מקרב עצמו לצד היבשה,ואינו זז ממקומו כל השבת,ואפילו יכוהו בחרבות ורמחים לא יזוז ממקומו(מובא בשם רבינו קרשקש).
ועוד מובא שישנו דג על שפת הים שובת מכניסת השבת ועד מוצאי שבת קודש,ושם הדג "שבתי" לפי ששובת בשבת.(מובא מהילקוט ראובני-בשם סודי רזא).

 

 

אחיי ורעיי היקרים אם הדומם החי והצומח שובתים ביום השבת מפני גדולת הבורא יתברך וחשים בגדולת וקדושת השבת מה אנו בני המלך נגיד?חלילה נחלל את השבת ונכעיס את המלך?
בואו ביחד בית יעקב לכו ונלכה ונתחזק בשמירת השבת הקדושה!
מברך אני בהזדמנות זאת את המזכיר – התלמיד היקר אושר מסעוד סיידא בן מזל לחופתו ושמחתו אמן על כל העזרה בעין טובה ובלב שמח כדי שנוכל להמשיך להפיץ תורה לרבים ושסועד אותי בחוליי וסועד בכל המתבקש ישלם ה' פעולו ותהי משכורתו שלמה מעם ה' אמן כן יהיה רצון!

תרומה לעמותה

זמני שבת