הדלקת נרות במקום שמשתמשים בו

את מצות הדלקת הנרות מקימים כאשר מדליקים אותם במקום שמשתמשים בו בשבת בזמן שהנרות דולקים,אולם כשמדליקים אותם במקום שאין משתמשים בו,לא יוצאים ידי חובת המצווה.

הדלקה עושה מצוה.
'הדלקה עושה מצווה', כלומר,שעיקר המצווה הוא בשעת ההדלקה.על כן בשעת הדלקת הנרות צריך שיהיו הנרות מונחים במקום חיוב,שבהדלקתם הוא מקיים את מצות הדלקת הנרות.(כעין המבואר בגמרא שבת כ"ב ע"ב לעניין נרות חנוכה,'שהדלקה עושה מצוה' ואין 'הנחה עושה מצוה',שאם הנחה עושה מצוה היה אפשר להדליקם במקום פטור ולהעבירם לאחר מכן למקום חיוב(עיין עוד בספר חיי אדם כלל קנ"ד סעיפ כ"ב).

ואין להדליק את הנרות במקום שאין משתמשים בו,ולהעבירם לאחר מכן למקום שמשתמשים בו,שכיון שהודלקו במקום שאין חיוב (מקום שאין משתמשים בו)לא הועילו הדלקתם כלום,ואף לאחר שהעבירו את הנרות למקום חיוב (מקום שמשתמשים בו)אין בזה כלום.(סימן רס"ג סעיפ י' ברמ"א במשנ"ב ס"ק מח').

אם הדליקו את הנרות במקום שאין משתמשים בו,כיון שאין יוצאים בהדלקה זו ידי חובה,אם יש עדיין שהות לפני שנכנס שבת צריך לכבות את הנרות ולזור להדליקם שנית במקום חיוב.(שם במשנ"ב סעיפ מח').

בברכת שבת שלום החותם בכבוד התורה חדאד יחד.

תרומה לעמותה

זמני שבת