דבר הרב יח"ד

לכל אוהבינו ומבקשי טובתינו החלטנו להוציא קומץ רב האיכות והכמות מכתבינו לטובת עם ישראל וגם מהסתרים וברוך חכם הרזים שזכני להריח מיין הטוב והשמן אשר עלזקן אהרן (רזין דרזין) להוציאם "ממדבר מתנה וממתנה נחליאל…" כי אין יודע האדם כמה זמן לו בזה העולם ו"אל ימנע אדם טוב מבעליו" ועלמנת שלא אהיה בבחינת "מונע בר יקבוהו לאום" הנה קונטרס שזכיתי לו אחר יגיעות הרבה וכמעשה ועבודת הכהן ביום הכיפורים חמש טבילות וכו' ובמקוה אש היסורים צרפתי וזככתי ומכור הברזל הוא שיצרתי קונטרס זה אשמח עליו הרבה כי נסתרים וגדולים עליו סמכו ושמחו ועל חכמה שנסתלקה צעקו אהה לאן זו הלכה…

הרב יחד חדאד שליט"א
הרב יחד חדאד שליט"א

קיצור נמרץ מכל הקונטרס עצמו… ואשרי המכניסו לביתו משמני הארץ מושבו להביא פרנסה לביתו..
לכבוד י"ט כסלו חג הגאולה של האדמו"ר הזקן
ועוד קונטרס אשר הקדמה הוא לקונטרס זה המגלה עומקים מתורת קדוש ישראל מוהרנ"ת הוא לפניי תלמיד הקודש קודשים מוהר"ן לפניי ולפנים העוסק במאמרו ביורה דיעה על עניין סוד יין נסך – "שדין יהודאין" ומקלקלי החכמה והעולם הקשור לגיחוי עומקים מזוהר פרשת חוקת. אשרי המזדרז לקיים אמריו ולהכניסו לחדריו.
"ועליו טרחתי בקדושה יתירה 7 הזאות ו7 כיבוסים כטהרת פרה אדומה עד שהבאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך (גימט' יחד). ואהיה אצלו אמון שעשועים יום יום"… יחננו דעת ובינה ויחלץ עצמותינו מכאב ואברינו מצרה.
ועוד מאמר אשר במיטת חוליי אשר את קובעת כוס התרעלה שתית מצית נפשי חברתיו וקראתיו: "הפיחי גני",שהוא סוד פרנסת הנפש ,"ועד לא נשיב האי רוחא, לא נזלין מיא". כך קראיתיו כי רק בשמו סודות גדולים ר"ת: ה,ג-בחשבון 8 מעל ההשתלשלות בסוד שירת הים אז – גימט' 8 שנכנסת הנשמה ל"באר מים חיים ונוזלים מלבנון" היא באר הנשמות לאחר ש "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". וס"ת של הפיחי גני עם ר"ת – גימט' 28 = כח, והוא סוד "הרוח אשר באופנים" – יחזקאל והם כב' אתוון דאורייתא ועוד מנצפ"ך סופיות והניקוד הוא ה28 "וידאה על כנפי רוח" והיא חכמה גנוזה וכמוסה עמדי…

בעל התניא "האדמור הזקן"
בעל התניא "האדמור הזקן"

"ותתצב אחותו מרחוק"(שמות ב)ר"ת בלי ו' התוספת ת-תצב א-חותו מ-רחוק, יוצא בגימטריא 441 = אמת, יש לרמוז בס"ד "אמרי לחכמה אחותי את" (משלי), שהאחות בחינת חכמה והחכמה באה למלכות מרחוק, דהיינו מרחק של 9 ספירות ולכן בס"ד כמה צעדים עמדה אחותו מרחוק? תשע ספירות כגימט' קטנה של ר"ת תתצב אחותו מרחוק והוא סוד ממרחק תביא לחמה, מי? השכינה היא המלכות ממרחק 9 ספירות שם תחנה ספירת החכמה תביא לחמה וירמוז לחם גימט' קטנה י'ה הוא זיווג חכמה ובינה סוד הדעת 3 הויות 26×78=3 השפע הבא מנוצר ונקה מזל 8 ומזל 13 מזלא'.ועוד בשיר השירים מובא (ה'): "פתחי לי אחותי" -שוב הקשר בין החכמה לאחות כי ר"ת הפסוק יוצא-פ ל א אאלפך חכמה אאלפך בינה וזיווגם נותן הדעת-פלא עליון. ולכן בסוף תפילת עמידה -"לרצון אמרי פי", גם ר"ת אלפ לרצון-הדעת שנוצר מזיווג החכמה שנרמזת בפסוק במילה אמרי פי-פי ידבר חכמות והגות ליבי (הלשון קולמוס של הלב ושם הבינה – "בינה ליבא ובה הלב מבין"), ולכן אומר שלמה המלך: "גם נפש בלא דעת לא טוב", כי הנפש היא סוד המלכות שממרחק-ספירת החכמה תביא לחמה ו"אם אין קמח אין תורה" ולכן בהיעדר הדעת-זיווג חכמה ובינה אין מי שיפרנס את המלכות שהיא סוד הנפש – לא טוב כי אין תורה שנקראת כאמור טוב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי..וכו' ולכן גם אין קמח. "כי בצל החכמה בצל הכסף" ולכן גם כתיב "מרחוק י' נראה לי" (ירמיה לא,ג) ר"ת גימט' 130 שהוא סוד 5 הויות גימטריה עין ולכן הוא יורה על חוסר פרנסה כי לא ניזון בשני עיניים בסוד עין בעין יראו שהוא הוי'ה בקומה שלמה. והוא סוד "מאי בין השמשות ר' יוסי אומר כהרף עין" אותיות עני רפה ובין השמשות הוא בין גלות לגאולה ולכן פרנסתו מגומגמת. והגמרא בחגיגה אומרת: "סומא בעין אחת פטור", כי כשם שבא לראות בא להראות ולשכינה יש שלמות 2 עיניים. וסוד הסומא ועין אחת הוא סוד עפרון-רע עין וסוד בלעם שתום העין והפוך מהם אברהם אבינו ע"ה שהוא סוד "פתח עיניים" שנאמר "בתמר היא המלכות אמרתי אעלה בתמר אוחזה בסנסיניו" שישבה בפתחו של אברהם שנקרא גם "עין משפט" – קדש היא "עין משפט" ולעיתים נקראת "עין יעקב".
קונטרס "הורדת השפע" מפי החסיד הרה"ג חדאד יחד שליט"א

תרומה לעמותה

זמני שבת