דבר הרב יחד "ישמח ה' במעשיו"

מאמר רבנו ומורנו הרב יחד חדאד במהלך הטיסה בארה"ב
ישמח ה' במעשיו (רמזתי את שמי יחד בר"ת המאמר ישמח – י ה' – י' במעשיו – ב' גמטריא 22 יחד)

הרב יחד חדאד במהלך הטיסה בארה"ב
רבי יחד במהלך הטיסה בארה"ב

כמה זכות יש לו ליהודי לקלס לבוראו ולפארו על הזכות שניתנה לו להתפלל לבוראו, כאשר התפילה היא סולם יעקב מבחינת: "סולם מוצב ארצה" – (זה האדם הפשוט שנברא מארציות וחומר כלומר חמר מן האדמה ולכן שמו אדם), "וראשו מגיע השמימה" – (זו הנשמה הקדושה שהיא חלק אלוה ממעל, הרוצה להשיג רום מעלת בוראה, אך רצה הבורא ברוך הוא שאותה נשמה שואפת לשורשה תוריד את אלוקותו יתברך עד למידות הנמוכות בסוד "ומלכותו בכל משלה", אפילו עולם הקליפות ניזונות מין האלוקות ויונקות מאחוריים של שם אלוקים. והוא סוד: "אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם לכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו" דוד המלך עליו השלום התכוון בפסוק זה אמרתי אלוקים אתם כלומר אתם רוצים לזכות לאלוקות חייבים אתם לעבור שלב המיתה שהוא סוד החטא הגורם לאדם ליפול לעולם הקליפות ואז כדי להתרומם לתואר בני עליון ולעלות יחד איתו את ניצוצות הקדושה שנבלעו בסוד החטא הקדמון וירידת העולמות צריך את סולם יעקב ולמה נקרא סולם יעקב? משום שמידת יעקב היא מידת התפארת. וסוד האות ו' לימוד התורה הקדושה והיא התפארת. מצוות עשה אחרונה בתורה: "ואתה כתבו לכם את השירה הזאת" – היא התורה הקדושה הנקראת שירה, ולכן המשיך ואמר דוד המלך "וכאחד השרים תיפולו"- אם נפלת אז שתהיה הנפילה בבחינת: "כל ירידה לצורך עליה" ותיפול כאחד השרים אל תקרא שרים אלא שרים את השירה היא התורה הקדושה ובזה תהיה לאדם עליה גדולה ויוכל להידבק בצור מחצבתו ולזכך את הגוף בסוד: "שטו העם ולקטו" – "אין האדם חוטא אלא עם כן נכנסת בו רוח שטות" כמאמר הגמרא, וחטא הוא מלשון חסרון כמאמר מה שאמרה בת שבע לנתן נביא: "והיינו אני ובני שלמה חטאים" כלומר היינו אני ובני שלמה חסרים ממלכות ולכן כאשר האדם מרגיש חסר מלשון חטא הגורם לו לשטות בחינת "שטו העם" אז מיד מרגיש האדם צורך לחזר אחר ניצוצות הקדושה וללקט אותם בסוד: "ולקטו" אומר "הבעל לשם שבוא ואחלמה" המקובל האלוקי: "ואם לא כתוב מסתפינא אני מלאומרו שלכאורה הקדוש ברוך הוא הוא המאציל העליון גרם לאדם לחטוא לכתחילה כי החטא מפיל לדרגות נמוכות ושם האדם יעשה תשובה ויעלה את כל הניצוצות של הקדושה שנשבו "בדרגין מסאבין", ראיה לדבר המדרש אומר: "שהאדם הראשון היה יושב בגן עדן מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין" – שולחן ערוך ביורה דעה "שצליית הבשר או מליחתו הוא תיקונו כי "הדם הוא הנפש" ותיקון היין הוא סינונו מהשמרים שבו כלומר אנו רואים שעוד שלפני שהאדם חטא היה צריך העולם תיקון בגלל שבירת הכלים ולכן החטא של האדם בעץ הדעת הוריד את האדם לדרגות נמוכים על מנת שכדי לזכות לדעת עליונה חייב להיות האדם חסר על מנת שיהיה לו השתוקקות וכיסופין ואז ישיג שלמות בסוד: " דעת קנית מה חסרת ואם חכמת חכמת לך" ולכן עץ הדעת נקרא טוב ורע שע"י הרע שהם הדרגות הנמוכים זוכה האדם לרצות להגיע לשורשו שהוא סוד האדם השלם: " ויבוא יעקב שלם" – שיעקב היה הדמות השלמה והגלגול של אדם הראשון וכדי להגיע לשלמות אז: " ויבוא יעקב שלם עיר שכם" – אומר הבעל שם טוב הקדוש שכם ראשי תיבות שם כבוד מלכותו, שם גימטריה שם הוויה בשם שדי ומה הוא כבוד מלכותו? "שנשמת שדי תבינם" כלומר כתוב בזוהר הקדוש (זוהר חדש בראשית דף י'ד עמוד ב'): "אמר רבי יצחק אמר רב אחא מאי דכתיב ונשמת שדי תבינם" ואמר אלא הנשמה היא מביאה לאדם להכיר את קונו, ולהכניסו בתורה ובמעשים טובים, ואשריהם אותם שנכנסין להכיר את קונם בדרך התורה ובכוח הנשמה שנקראת "כבוד מלכותו", כי אומר החיד"א הקדוש: "השמים מספרים כבוד אל"-השמים גימטריה נשמה שבשבילה יזכו לחיי עולם הבא ולמעלת הצדיקים הקדושים.

קצת להשיג ולהבין את הכתוב אחרי שהתייגעת בני להבין הנה לך המשל הידוע:
משל למלך שרצה להביא שומר על בוסתן הפירות שלו ושם שני שומרים אחד פיסח ואחד עיוור אמר להם אם תשמעו על הפירות מפני הגנבים אתן לכם שכר ואם לא תעשו מלאכתכם נאמנה אחת דתכם להמית,כשהלך המלך אמר הפיסח לעיטטר אם היית רואה איזה פירות יפים טובים ונחמדים למראה אמר לו העיוור לפיסח קטוף לנו ענה לו חברו אני פיסח ואין רגלי נוסעות אותי אמר לו העיוור יש לי רעיון רגליי בריאות ועיני סומות עינייך בריאות ורגלייך פיסחות בוא הרכיב אותך על כתפי תהיה לי לעיניים ואנוכי אהיה לך לרגליים שמחו השתיים וכך עשו עד שאכלו את כל הפירות בבוסתן הגיע המלך ואמר להם היכן אין פירותיי? בא הפיסח ואמר אין לי רגלים ולולא רגליו של העיוור לא הייתי יכול ללכת ולאכול מן הפירות אמר העיוור אין לי עיניים ובלי עיניו של הפיסח לא הייתי אוכל אמר המלך אם כך יעלה הפיסח על העיוור כמו בחטא ואלקה וארביץ לשניכם.

בני חביבי אהובי היקר במשל זה מתארים בנמשל שהעיוור זה הנשמה והפיסח זה הגוף וכשהללו הולכים למשפט אצל הקדוש ברוך הוא במותם אומרת הנשמה להקדוש ברוך הוא בלי הגוף לא הייתי חוטאת ואומר הגוף בלי הנשמה לא הייתי מתקיים אומר הקדוש ברוך לשניהם אם כך אעניש את שניכם.

בוא ולמד עוד ראיון ועוד נמשל למשל כדי להבין את המאמר המוזכר לעיל – הפיסח מומו ברגליו והוא סולם המוצב ארצה בחינת הרגלים והמלכות בסוד: "והארץ הדום רגליי" כי הרגלים הם הנושקות לעולם הקליפות בסוד "רגליה יורדות מוות" והם נוגעות באדמה וסוד הקללה: "ארורה האדמה בעבורך" והעיוור הוא סוד הנשמה והעיניים והם "ראשו מגיע השמימה", המלך במשל זה הקדוש ברוך הוא והעץ עם הפירות זה עץ הדעת טוב ורע והבוסתן הוא העולם מלשון העלם שהטוב והרע מעורבבים והטוב נעלם ולכן אומר שלמה המלך: "אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל" – אגוז גימטריה טוב, ואין טוב אלא התורה כדי לברר את הגן הוא העולם צריך טוב תורה וזה ע"י "אבי הנחל" – אבי גימטריה 13 אחד והוא סוד: "אמר רבי ישמעאל בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת" ע"י שלשה עשר מידות אפשר להבין את התורה שהיא בחינת איסור והתר, טמא וטהור וכו'.. וכך מגיע האדם לזכך את עצמו ולהוריד מעליו את הקליפות וממילא מידבק בבוראו וזוכה לשמחה מביאה שלמות.

בני היקר ועם ה' הקדושים המבקשים את תורת ה' והשגת בוראם עליכם לדעת שכל זה ייתן האדם ליבו להבין ולכוון בברכת: "אתה חונן לאדם".

אם אהבתם ואתם רוצים להשיג את תכלית הנשמה ולהתבונן בנפלאות ה' יתברך שזה ניתן ע"י השגת השמחה ויש לדעת שהשגת השמחה היא הדבר והיא המפתח לגאולה הקדושה ולא דבר פשוט הוא להשגה אם תרצו להשיג והוא המאמר הבא תנו כבוד לה' אלוקיכם ובקשו חכמתו!

חותם המאמר אוהבכם חדאד יחד.

תרומה לעמותה

זמני שבת